en_US

Vítejte ve světě transferu znalostí a technologií

Posláním každého pracoviště Akademie věd České republiky je uskutečňovat kvalitní vědecký výzkum a přispívat ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti, stejně jako usilovat o využití výsledků tohoto vědeckého výzkumu. Využitím ovšem není myšlena pouze forma komerční, ale i využití získaných znalostí a dovedností orgány státní správy a samosprávy, případně vědecké využití v navazujícím výzkumu.

Akademie věd České republiky a jí zřízená pracoviště, jakým je i Biologické centrum, se v rámci své primární činnosti, kterou je nezávislý výzkum, soustředí na různé cesty rozšiřující možnosti uplatnění výsledků a výstupů výzkumu a vývoje v praxi. Vedle tradičních forem v podobě publikací či vzdělávání získává na významu cílený přenos znalostí a dovedností do aplikační sféry, pro který se vžilo obecné označení transfer technologií. Samotný transfer technologií je ale pouhou podmnožinou celého procesu získávání, shromažďování a sdílení znalostí a zahrnuje i veškeré dílčí kroky od identifikace, evaluace, přes správu a využívání nehmotného majetku, resp. duševního vlastnictví instituce, až po nakládání s dovednostmi a kompetencemi daného pracoviště. Celý komplexní proces se správným označením transfer znalostí a technologií je tedy pomocným nástrojem, jehož cílem je nalezení praktického uplatnění výsledku a je nutné upozornit, že nemá za cíl nahrazení či naprosté vyloučení výše zmíněných tradičních cest.

Proces přenosu znalostí a dovedností do praxe tedy zahrnuje široké spektrum aktivit i řešení ekonomických, právních, strategických a dalších odborných otázek včetně mnoha dílčích výzev a překonání řady bariér. Vzhledem k rozsahu možných aktivit je tak základem úspěšného a účinného transferu znalostí a technologií pravidelná a otevřená komunikace všech zúčastněných stran. A právě za účelem usnadnění komunikace byly založeny tyto stránky.

Vyvíjené
Technologie

Více informací

Vybavení
a expertíza

Více informací

Duševní vlastnictví

Více informací