en_US

O nás

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen "BC") tvoří pět vědeckých ústavů složených celkem z 22 vědeckých týmů, které mají vlastní vědecké programy. Od roku 2016 je součástí BC i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů a jejich vzájemných interakcí.

V současné době je Biologické centrum se svými více než 780 zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

Společným jmenovatelem vědeckého výzkumu jednotlivých ústavů BC vI SoWa jsou témata evoluční biologie a ekologie s důrazem na původ a vývoj druhové rozmanitosti a její udržitelnosti. BC vytváří společnou platformu pro horizontální spolupráci mezi jednotlivými vědeckými ústavy a vI SoWa formou sdílených grantových projektů. Tato skutečnost představuje předpoklad nejenom pro posilování kvality vědeckého výzkumu na BC, ale též pro vyhledávání perspektivních interdisciplinárních témat vědeckého výzkumu.

V rámci svého vědeckého výzkumu usiluje BC nejen o posouvání hranice poznání, ale současně také o využití výsledků svého výzkumu a vývoje v praxi. BC proto plně podporuje své vědecké pracovníky v hledání možných cest pro rozvíjení spolupráce s aplikační sférou, a tedy i v hledání způsobů strategicky nastavovat anebo upravovat zaměření či cíle vlastního výzkumu a vývoje ve snaze maximalizovat míru jeho relevance. Vhodně načasovaná či pravidelná komunikace se subjekty aplikační sféry je nedílným aspektem moderních vědeckých pracovišť usilujících o kvalitní vědecký výzkum s následným společensko-ekonomickým dopadem. Prostřednictvím různých forem spolupráce tak na BC již dlouhodobě vznikají přímo aplikované výstupy či výsledky s vysokým aplikačním potenciálem.

Aplikovaný výzkum a spolupráce s partnery z aplikační sféry jsou tak nedílnou součástí aktivit BC. V rámci jednotlivých výzkumných témat je možné s BC navázat spolupráci jak na úrovni kolaborativního či smluvního výzkumu, zajištění mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, testování, ověřování a licencování daných technologií, tak i prostřednictvím dalších cest transferu technologií a znalostí.

Úsek transferu technologií

Úsek transferu technologií (dále jen "ÚTT") usiluje o systematický a efektivní přenos poznatků z vědeckých pracovišť Biologického centra AV ČR, v. v. i.  (dále jen "BC") do praxe. Hlavními prioritami BC je kvalitní vědecký výzkum, zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, a to právě šířením výsledků výzkumu spolu s hledáním jejich uplatnění v ekonomicky a společensky významných oblastech.

ÚTT spolupracuje s aplikační sférou formou jejich přímého zapojení do výzkumu prostřednictvím společných projektů či v rámci smluvního výzkumu. K přenosu výsledků do praxe dochází také v průběhu expertní, znalecké, konzultační a servisní činnosti, ověřováním a licencováním daných technologií, popularizací, zakládáním spin-off a dalšími formami transferu znalostí a technologií.

chevron-down