en_US

Mezinárodní konference transferu znalostí a technologií

Úsek transferu technologií Biologického centra AV ČR uspořádal dne 3. června 2021 Mezinárodní konferenci transferu znalostí a technologií se zaměřením na akademické spin-off společnosti, která sklidila u odborné veřejnosti mnoho pozitivních ohlasů a posunula transfer znalostí a technologií v České republice zase o kousek dál. Akce proběhla hybridní formou, a tak se konference zúčastnilo nejen 110 účastníků prezenčně, ale také postupně více než 100 online účastníků.

Záznam konference:

Účastníky konference přivítal moderátor akce Aleš Vlk a úvodní slova pronesli ředitel Biologického centra AV ČR prof. Libor Grubhoffer a náměstek primátora města České Budějovice Ing. Ivo Moravec. Na konferenci byli přítomni nejen zástupci českých kanceláří transferu znalostí, ale do diskuze se zapojili i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Czechinvestu, TAČR, ASTP, Transfera, českých univerzit, Akademie věd a ze zahraničí zástupci MaxPlanck, Univerzity Szeged, CTT Jožef Stefan Institute, Institute of Innovation and Technology, britské ambasády, zahraničních firem Variolytics GmbH a Orange Quantum Systems.

Diskutoval se význam spin-off společností v rámci národních strategií, vznik spin-off společností na akademické půdě, zahraniční zkušenosti se zakládáním spin-off společností, a nakonec proběhl simulační blok na ověření praktických znalostí se zakládáním spin-off v legislativním rámci ČR.

V odpoledním diskuzním panelu byli zástupci jak západní Evropy, kde univerzitní spin-off společnosti mají své zaběhnuté postavení, tak i zástupci střední a východní Evropy, kde se podpůrný systém teprve formuje. Diskuse se zúčastnili panelisté z Německa, Velké Británie, Slovinska, Nizozemí, Polska a Maďarska.

Závěry konference potvrdily, že se zlepšuje postoj vědeckých pracovníků a managementu výzkumných organizací. Mění se ale i mnoho národních programů nebo strategií, které reflektují dynamicky se měnící prostředí transferu znalostí v EU, dochází ke kultivaci inovačního prostředí. Pozitivní zprávou je, že v České republice nejsou pro zakládání spin-off legislativní překážky. Dle MPO by rozvoji akademických spin-off prospělo, kdyby měly výzkumné organizace svůj venture kapitál. TAČR pro zakládání spin-off připravuje nové programy, buď pokračování GAMA nebo nový program SIGMA. V rámci TAČR se připravuje další výzva na studie proveditelnosti, ve spolupráci s několika dalšími evropskými agenturami. Podněty z konference budou dále rozpracovávány v pracovních skupinách Transfera a Úsek transferu technologií BC bude u toho.

chevron-down