en_US

Chytrý úl

Úsek transferu technologií dlouhodobě usiluje o uplatňování výsledků výzkumu a vývoje BC v praxi. Vedle licenčních smluv a komercializace výsledků výzkumu patří do naší činnosti také podpora společensky relevantních témat formou naplňování myšlenek společenské odpovědnosti firem. Takovou spolupráci zahájilo BC již před dvěma lety se společností E.ON Česká republika, s.r.o., která poskytla BC podporu pro pořízení fotovoltaiky pro projekt chytrý úl. Ten vzniká ve spolupráci BC s Katedrou aplikované informatiky na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích a klade si za cíl zejména přispět ke zlepšení zdravotního stavu včel, a to především včasnou signalizací průběhu klíčových životních parametrů ve včelstvu, sledováním projevů aktivit včelstva v prostoru vchodu do úlu a zpřesněním detekce roztoče Varroa destructor na podložce úlu.

Nový systém sledování včelstev využívá nejnovější poznatky z oblasti umělé inteligence, neuronových sítí, hlubokého učení a IoT technologií. Díky tomu je možné automaticky sledovat veličiny jako teplota a vlhkost v úlu, teplota v chomáči včel, teplota, vlhkost a barometrický tlak vně úlu, zvukové projevy včelstva, hmotnost úlu, koncentrace CO2 v chomáči, ale i vizuální sledování včelstev kamerovým systémem – frekvence vletů a výletů včel z úlů. Včelaři tak mohou mít přehled nejen o stavu včelstva, podmínkách uvnitř úlu i v okolí, ale mohou sledovat svá včelstva například pomocí GPS v případě krádeže úlu či pomocí váhy pro sledování přírůstku odhalit krádeže medu, rojení atd.

Chytrý úl se i nadále modifikuje, ale již teď sbírá cenná data a je připraven pomáhat nejen včelařům, ale i popularizaci vědy. Dne 6. září 2021 proběhla v experimentální včelnici BC první prezentace chytrého úlu za účasti zástupců společnosti E.ON, díky jejichž podpoře je Chytrý úl o krok více autonomní a široké veřejnosti bude představen v rámci Festivalu vědy 2021, který startuje ve středu 8. září. Potvrzuje se tak, že základem úspěšného přenosu znalostí a dovedností do praxe je pravidelná komunikace nejen mezi vědeckými pracovníky a institucemi akademické sféry, ale především komunikace s partnery z aplikační sféry a v neposlední řadě popularizace výsledků výzkumu a vývoje veřejnosti

chevron-down